Regulamin

I Definicje pojęć:

Organizator — organizatorem kursów, których dotyczy niniejszy regulamin jest firma Wrota Umysłu, z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 50/4, 31-416 Kraków, NIP: 712-295-00-83, REGON: 122758930

Trener — osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kursu

Kursant — osoba bezpośrednio uczestnicząca w kursie, która dokonała opłaty za kurs. W przypadku Kursantów niepełnoletnich wszelkie decyzje podejmuje opiekun prawny Kursanta.

Przedstawiciel firmy — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursu w danej firmie lub instytucji.

Przedstawiciel szkoły — osoba uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie organizacji kursów i warsztatów pokazowych w danej szkole lub placówce edukacyjnej.

II Kursy otwarte

Kursy grupowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba zainteresowana kursem ma prawo do bezpłatnego, grupowego spotkania konsultacyjnego.
 2. Cenę i termin rozpoczęcia kursu ustala Organizator.
 3. Organizator ustala termin przedpłaty i cenę kursu obowiązującą w przedpłacie oraz zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen kursów.
 5. Kurs otwarty może się rozpocząć, gdy liczba uczestników wynosi minimum 5 osób.
 6. W każdej edycji kursu grupa Kursantów liczy maksymalnie 7 osób.
 7. Rezerwacja miejsca na kursie następuje w momencie zaakceptowania warunków umowy (poprzez wysłanie wiadomości e-mail).
 8. W dniu rozpoczęcia kursu postanowienia umowy zawartej między Organizatorem, a Kursantem wchodzą w życie i obowiązują aż do zrealizowania treści umowy (ostatnich zajęć, przewidzianych w programie kursu).
 9. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej (dopuszczalna forma elektroniczna – wiadomość e-mail) i akceptacji przez obie strony.

§ 2 Prawa i obowiązki Kursanta

 1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu szybkiego czytania i efektywnej nauki zgodnie z opisem na niniejszej stronie.
 2. Kursant zobowiązuje się do postępowania zgodnie z zaleceniami Trenera w trakcie trwania kursu.
 3. W ramach wpłaconej kwoty Kursant otrzymuje skrypt szkoleniowy i materiały dodatkowe, wskaźniki do czytania, oraz certyfikat ukończenia kursu.
 4. Opłata za kurs może być podzielona na raty. Wpłat należy dokonywać na konto firmy Wrota Umysłu zgodnie z harmonogramem, przesłanym przez organizatora.
 5. Uczestnik może zrezygnować z kurs od kolejnego, nieopłaconego miesiąca, bez konieczności ponoszenia dalszych kosztów tylko w przypadku grupy liczącej 6 lub 7 osób. O rezygnacji należy powiadomić organizatora na 7 dni przed upływem opłaconego miesiąca (odpowiednik jednej raty).
 6. Jeżeli uczestnik nie może kontynuować kursu, a grupa liczy mniej, niż 6 osób, zobowiązany jest do ponoszenia opłat zgodnie z umową, a niewykorzystane zajęcia może odrobić w innej grupie, w której będą wolne miejsca, w ciągu 2 lat od momentu przerwania kursu.

III Kursy zamknięte

Kursy indywidualne

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Każda osoba potencjalnie zainteresowana kursem ma prawo do spotkania konsultacyjnego (koszt wg cennika).
 2. Cena kursu indywidualnego ustalana jest przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo udzielania zniżek do podanych cen.
 4. W ramach wpłaconej kwoty Kursant otrzymuje niezbędne materiały szkoleniowe.
 5. Program kursu indywidualnego ustalany jest na podstawie wywiadu i materiałów przedstawionych przez Kursanta podczas spotkania konsultacyjnego lub kontaktu mailowego.
 6. Termin rozpoczęcia kursu indywidualnego ustala Organizator wraz z Kursantem.
 7. Przed rozpoczęciem kursu Organizator przedstawia Kursantowi dokładny program, zawierający cele kursu, treści programu, długość trwania kursu (ilość godzin), częstotliwość spotkań, całkowity koszt oraz sposób płatności. Aby kurs mógł się rozpocząć dokument musi być zaakceptowany przez Kursanta i Organizatora poprzez złożenie podpisów pod wszystkimi ustaleniami.
 8. Ustalone terminy spotkań mogą zostać zmienione za zgodą obu stron.
 9. Kurs może zostać przerwany przez każdą ze stron w dowolnym momencie jego trwania z tygodniowym terminem wypowiedzenia umowy.
 10. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Kursanta przerwa w zajęciach będzie trwała dłużej niż 3 tygodnie, firma Wrota Umysłu nie bierze odpowiedzialności za efekty osiągnięte w ciągu zakładanej w programie liczby godzin.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu pod adresem www.wrotaumyslu.pl/regulamin.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu podczas realizacji zlecenia obowiązuje Regulamin aktualny w chwili wysłania zgłoszenia.
 4. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 21.12.2011 i wszedł w życie od dnia 23.12.2011. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 18.09.2022.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.wrotaumyslu.pl/regulamin.

Ta strona używa w celach statystycznych plików cookie zapisywanych w Twojej przeglądarce.
Zgoda